ZALECENIA OGÓLNE KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ORAZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORYCH NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY

ZALECENIA OGÓLNE

 1. Zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory złośliwe odnoszą się do przypadków stabilnych, w których możliwe jest leczenie w trybie planowym.
 2. Zaleca się, aby planowe operacje chorych na nowotwory złośliwe odbywały się w specjalistycznych ośrodkach referencyjnych1 lub w jednostkach z dużym doświadczeniem2 w leczeniu chorych z określonym nowotworem. Wyjątek stanowią operacje w trybie pilnym.
 3. Leczenie chorych ma charakter interdyscyplinarny.
 4. Minimalne standardy składów osobowych zespołów operacyjnych wykonujących zabiegi w zakresie chirurgii onkologicznej:
  - w zespole wykonującym operacje planową powinno uczestniczyć minimum 2 lekarzy, w tym co najmniej jeden specjalista z chirurgii onkologicznej. Skład zespołu operującego ustala lekarz kierujący oddziałem zabiegowym, uwzględniając jego uwarunkowania, bezpieczeństwo chorego oraz potrzeby w zakresie szkolenia.
  - w zespołach operacyjnych może dodatkowo uczestniczyć lekarz z innej dziedziny w ramach specjalizacyjnego stażu cząstkowego lub student medycyny.
 5. Jeżeli ośrodek nie spełnia kryteriów ilościowych i jakościowych określonych w rekomendacjach ogólnych, to zabieg planowy może zostać wykonany w takim ośrodku, przez zespół chirurgiczny, w którym uczestniczy specjalista chirurg onkolog zatrudniony w systemie konsultanckim.
 6. Warunki dla oddziałów świadczących usługi zdrowotne w zakresie chirurgii onkologicznej :
  - równoważnik, co najmniej 6 etatów – w tym minimum trzech lekarzy specjalistów chirurgii onkologicznej (nie dotyczy dyżuru medycznego) w oddziale 30 łóżkowym;
  - w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziałach o innej liczbie łóżek, jako zasadę należy przyjąć równoważnik co najmniej 1 etatu w przeliczeniu na 5 łóżek.
 7. W Szpitalach świadczących usługi zdrowotne z zakresu chirurgii onkologicznej powinien funkcjonować Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, co najmniej I stopnia referencyjności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.


1
Za ośrodek referencyjny uznaje się taki, który spełnia dwa kryteria:

- ma możliwość wielokierunkowej diagnostyki i leczenia skojarzonego,
- spełnia wymóg prospektywnego monitorowania leczonych chorych i wielokierunkowej oceny jakości leczenia (według kryteriów opisanych w zaleceniach).
2 Za ośrodek z dużym doświadczeniem uznaje się ośrodek w którym wykonuje się określoną w zaleceniach szczegółowych liczbę operacji w ciągu roku.